15mm Dark Dominion SSL Senior Cohorts from Khurasan